Tekniske forhold

Tekniske forhold


Jordbundsforhold og jordforurening

Favrskov Kommune påtager sig intet ansvar for grundens jordbundsforhold og jordforurening på grunden, og I har som køber har intet krav på at få dækket eventuelle udgifter som følge heraf til udbedringer, forbedringer eller lignende herunder udgifter til pilotering, fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer, fremskaffelse af ekstra muld m.v.

Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsprøver i området - se jordbundsresultater.

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved erhvervsbyggeri. Vi anbefaler, at der udføres boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Spørgsmål om jordflytning kan rettes til kommunens miljøafdeling.


Arkæologi

Favrskov Kommune foranstalter, at der gennemføres arkæologiske forundersøgelser af et statsanerkendt museum i forbindelse med byggemodning af området. Udgifterne til de arkæologiske forundersøgelser afholdes af Favrskov Kommune.


Byggemodning

Favrskov Kommune udfører og bekoster i henhold til projektbeskrivelsen for udstykningen samtlige veje og stier i udstykningsområdet som del af byggemodningen.

Se øvrige vilkår for byggemodning i standardkøbsaftalen for erhverv, pkt. 9.


Forsyningsselskaber
Da virksomheder kan have individuelle behov, opfordrer vi jer til selv at kontakte forsyningsselskaberne ved spørgsmål:

 

Kloak

El

Vand

Varme

Favrskov Forsyning
Tlf. 8964 5010
www.favrskovforsyning.dk

Energimidt A/S
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
Tlf. 7015 1560
www.energimidt.dk 

Hadsten Vandværk I/S
Granvej 12a
8370 Hadsten
www.hadstenvandvaerk.dk
Tlf. 8698 0822
vand@hadstenvandvaerk.dk

HMN Naturgas I/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg
Tlf. 8727 8727
www.naturgas.dk