Tekniske forhold

Tekniske forhold

Jordbundsforhold og jordforurening
Favrskov Kommune påtager sig intet ansvar for grundens jordbundsforhold og jordforurening på grunden, og I har som køber har intet krav på at få dækket eventuelle udgifter som følge heraf til udbedringer, forbedringer eller lignende herunder udgifter til pilotering, fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer, fremskaffelse af ekstra muld m.v.

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved erhvervsbyggeri. Vi anbefaler, at der udføres boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Spørgsmål om jordflytning kan rettes til kommunens miljøafdeling.


Arkæologi

Favrskov Kommune foranstalter, at der gennemføres arkæologiske forundersøgelser af et statsanerkendt museum i forbindelse med byggemodning af området. Udgifterne til de arkæologiske forundersøgelser afholdes af Favrskov Kommune.


Byggemodning

Favrskov Kommune udfører og bekoster i henhold til projektbeskrivelsen for udstykningen samtlige veje og stier i udstykningsområdet som del af byggemodningen.

Arealet er byggemodnet, med anlæg af veje og p-anlæg, herunder vejbelysning og beplantning langs de interne veje og p-anlæg.

Der er ikke foretaget geotekniske undersøgelser i forbindelse med byggemodningen eller på de enkelte parceller. Der blev ikke fundet blødbundsforekomster ved byggemodningen.

På den laveste del af området var der vand i udgravningen, hvilket er forventeligt med den bagvedliggende bakke, men det er næppe et permanent grundvandsspejl.

Der er etableret en regnvandsledning i området, der ikke er tinglyst. Se kort med regnvandsledningens placering. 

Se øvrige vilkår for byggemodning i standardkøbsaftalen for erhverv, pkt. 9.

Forsyningsselskaber
Da virksomheder kan have individuelle behov, opfordrer vi jer til selv at kontakte forsyningsselskaberne ved spørgsmål:

 

Kloak

El

Vand

Varme

Favrskov Forsyning
Tlf. 8964 5010
www.favrskovforsyning.dk

Galten Elværk
Smedeskovvej 55
8464 Galten
Tlf. 8754 0600
ge@ge.dk
www.ge.dk

Hinnerup Vandværk I/S
Samsøvej 30
8382 Hinnerup
Tlf. 8698 5300
www.hinnerup-vandvaerk.dk

Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.
Fanøvej 15
8382 Hinnerup
Tlf. 8698 5340
hinnerupfjernvarme@mail.dk
www.hinnerupfjernvarme.dk