Før du køber


Inden du køber en grund, er det værd at overveje, om dit ønskehus kan placeres på en god måde på den aktuelle grund, og om grundens terræn har betydning for dit byggeri. Det kan være en god idé at diskutere dine tanker og planer med en rådgiver.

Bestemmelserne for byggeri kan ses i Lokalplan 328 - Ginneruplund.

Vigtig information om lokalplan 328:

Lokalplansområdet ligger i et meget kuperet terræn. På de mere flade arealer indeholder lokalplanen kun få krav til byggeriets udseende, men ønsker du en grund i området med ulige husnumre, skal du og din rådgiver læse lokalplanen omhyggeligt.

Af oversigtskortet og lokalplanen fremgår det blandt andet, at de ulige husnumre skal have fladt tag, og at boligbebyggelsen skal placeres med facade eller gavl 2,5 meter fra skel mod boligvej.

På grund nr. 42 og 44 skal der opføres lavenergibebyggelse – dvs. at byggeriet skal opføres i lavenergiklasse 2020.

Terrænregulering:

Terrænregulering - Eksempler på placering af bolig:

På de med gult markerede grunde (ulige husnumre) er der krav om, at terrænforskelle optages i bygningen, således at denne om nødvendigt opføres med forskudte planer. Du kan se link med eksempler på placering, max etager og højder for boliger på grund med henholdsvis stigende og faldende terræn.


Mulighed for storvilla eller minibofællesskab:

De på oversigtskortet med X markerede grunde (nr. 13 og 15 og grund nr. 42 og 44) kan bebygges henover skel med én samlet boligbebyggelse på minimum 350 m2.

Såfremt man ønsker at købe 2 grunde til dette formål, skal udbudsblanketten udfyldes med ét samlet bud for 2 grunde.


Geotekniske undersøgelser og jordbundsforhold

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved husbyggeri. Favrskov Kommune har fået foretaget geotekniske undersøgelser på hver enkelt grund (én boring pr. grund). Se ”jordbundsforhold” med links til de geotekniske rapporter for hver enkelt grund.

Vi anbefaler, at der udføres flere boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Byggepligt, udstykning og videresalg

Du skal være opmærksom på, at du som køber forpligter dig til at påbegynde byggeri på grunden inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Reservation

Du har udenfor budperioder mulighed for at reservere en grund i op til 30 dage. Reservationsperioden kan bl.a. bruges til at få undersøgt finansiering, byggemuligheder osv. - se reservationsvilkår.