Det er med i grundprisen

 

gravko2

Når du køber en grunden Amstrup Bakker 53, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

Kloakering
Detailkloak udføres med tilslutningsmulighed for hver ejendom, idet stik føres ca. 1 m. ind på grunden. Anlægsudgifterne hertil er indregnet i købesummen. Køber betaler mulige fremtidige anlægsudgifter, som måtte blive pålignet ejendommen samt den vandafledningsafgift, der bliver pålagt ejendommen.


Varmeforsyning

Varmeforsyningen sker fra Naturgasselskabet Midt/Nord I/S. Køber træffer selv aftale med selskabet om tilslutning efter de retningslinjer, som selskabet fastsætter. Udgifterne hertil, herunder eventuelle tilslutningsafgifter er sælger uvedkommende.


Vandforsyning

Vandforsyningen sker fra Hvorslev Vandværk, der lader fremføre vandledning med stik afsluttende med stophane i skel. Køber betaler den til enhver tid gældende tilslutningsafgift.


Elforsyning

Elforsyningen sker fra Energi Midt, der har ladet fremføre jordkabel til sikringsskab. Stikledning skal tilsluttes det nærmeste sikringsskab, hvilket der skal tages højde for ved installation til ejendommen. Anlægsudgifterne hertil er indregnet i købesummen. Køber betaler den til enhver tid gældende tilslutningsafgift.

Læs mere om, hvilke udgifter du skal selv skal betale.