Det er med i grundprisen

 

gravko2

Når du køber en grund på Diget, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

Kloakering
Detailkloak udføres med tilslutningsmulighed for hver ejendom, idet regn- og spildevandsstik føres ca. 1 m. ind på grunden. Anlægsudgifterne hertil er indregnet i købesummen.
Køber betaler mulige fremtidige anlægsudgifter, som måtte blive pålignet ejendommen samt den vandafledningsafgift, der bliver pålagt ejendommen.


Varmeforsyning

Varmeforsyningen sker fra Naturgasselskabet Midt/Nord I/S. Køber træffer selv aftale med selskabet om tilslutning efter de retningslinier, som selskabet fastsætter. Udgifterne hertil, herunder eventuelle tilslutningsafgifter er sælger uvedkommende.


Vandforsyning
Vandforsyningen sker fra Ulstrup Vandværk, der har fremført vandledning med stik afsluttende med stophane i skel. Anlægsudgifter og tilslutningsafgifter er indregnet i købesummen.


Elektricitetsforsyning
Elektricitetsforsyningen sker fra Energi Midt, der har ladet fremføre jordkabel til sikringsskab. Stikledning er som stikledningstamp ført ind på hver enkelt parcel, hvilket der skal tages højde for ved installation til ejendommen. Endvidere er anlægsudgifterne til ledningstamp indregnet i købesummen.


Bredbåndsnet
EnergiMidt har fremført bredbånd med mulighed for tilslutning for hver ejendom. Anlægsudgiften her til er indeholdt i købesummen. Fremføringen af bredbånd giver mulighed for køb af forskellige “pakker” hos Energi Midt.

Læs mere om, hvilke udgifter du skal selv skal betale.