Hvad må I bygge

Hvad må I bygge

Arealet er omfattet af lokalplan 20.

Området må kun anvendes til boligformål udformet som tæt-lav bebyggelse.

Der kan maksimalt bygges 6 boliger. Ved udstykning skal grundene være min. 400 m²

Veje, stier og p-pladser anlægges som vist på lokalplanens kortbilag 1.  

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30, og bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage, med udnyttet tagetage. Der kan ved den enkelte bolig ikke opføres garage, carport eller lignende mindre bygninger.

Bebyggelsen må kun ske efter en samlet og godkendt plan. Reglerne for bebyggelse fremgår af lokalplanen. Nærmere oplysninger om byggesagsbehandlingen fås hos: Bygningsafdelingen.